fbpx
Voorwaarden m.b.t. de fotoshoot(s)

 • Bij annulering/verplaatsing minder dan 24 uur van tevoren wordt het gehele tarief in rekening gebracht. Bij annulering/verplaatsing binnen een week voor de fotoshoot wordt 40% in rekening gebracht. Annuleer je binnen een maand voor de fotoshoot dan wordt er 30% in rekening gebracht. Bij eerdere annulering wordt er 25% gerekend. Dit i.v.m. de geïnvesteerde én gereserveerde tijd. Eventueel (teveel) gestort geld zal teruggestort worden. Bij uitzonderlijke situaties kunnen de annuleringskosten worden kwijtgescholden door de fotograaf.
 • Met locatiefotografie heb je te maken met weersomstandigheden. Alleen bij regen (o.a. i.v.m. apparatuur) en harde wind zal een fotoshoot kosteloos verplaatst worden. Dit gaat altijd in overleg met Sebastiaan van Stam Fotografie, en daar ligt ook de eindbeslissing. Bewolking en/of kouder weer is geen reden tot verplaatsing. Met bewolking kunnen er net zulke mooie (al dan niet mooiere, hard zonlicht is ook niet alles) foto’s gemaakt worden. Verplaatsing zal altijd binnen een maand na de afgesproken datum zijn. Dit is om deze flexibiliteit naar alle klanten te kunnen waarborgen.
 • Bij fotopartijtjes worden er geen betalingen teruggestort als een van de genodigden op het laatste moment afvalt. Deze tijd wordt verdeeld over de resterende kinderen, waardoor zij een grotere selectie aan foto’s hebben.
 • Bij afzegging vanuit de klant bij andere weersomstandigheden (of met andere redenen) worden de gewone annuleringskosten in rekening gebracht.
 • De klant wordt geacht op tijd te verschijnen voor een fotoshoot. Ben je te laat dan gaat dit van de gereserveerde tijd voor de fotoshoot af.
 • De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor eigen welzijn.
 • Mocht tijdens het fotograferen blijken dat er door wat voor reden dan ook geen geschikte opnames gemaakt kunnen worden, wordt de fotoshoot afgelast en dient er 25% van het fotoshootbedrag voor de gereserveerde tijd betaald te worden. Eventuele reiskosten dienen 100% afgerekend te worden. Dit moet wel al door de klant tijdens de shoot worden aangegeven, na selectie en bewerking is dit niet meer mogelijk i.v.m. geïnvesteerde uren door Sebastiaan van Stam Fotografie.
 • In uitzonderlijke gevallen kan er voor worden gekozen om de fotoshoot kosteloos opnieuw te doen (als de fotograaf dit aangeeft). De verantwoordelijkheid voor de keuze om voor deze herkansing te gaan ligt bij de klant. Mocht de herhalingsfotoshoot wederom door wat voor reden niet tot geschikte opnames leiden dan vindt er geen restitutie meer plaats van het volledige fotoshootbedrag, vanwege de dubbel-gereserveerde en geïnvesteerde tijd.
 • Mocht het voor Sebastiaan van Stam fotografie om een bepaalde reden onmogelijk zijn om op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door ziekte/ongeval/technische storing of een andere vorm van overmacht, dan zal er zonder extra kosten een nieuwe afspraak met de klant worden gemaakt.
 • Meer uren worden gerekend met 1/4, 1/2, 3/4 of 1 heel uur.

Voorwaarden m.b.t. de betaling

 • Fotoshoots dienen na maximaal 10 dagen na ontvangen van factuur betaald te worden. De Factuur zal na de fotoshoot worden overhandigd of worden toegestuurd via mail.
 • Als klant dien je de factuur zelf te controleren.
 • Op nabestellingen geldt ook een betalingstermijn van 7 dagen. Producten worden binnen twee weken na betaling geleverd, tenzij vooraf anders aangegeven.

Voorwaarden m.b.t. de foto’s

 • De klant krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik. Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken voor zakelijke (commercieel en non-profit) doeleinden, tenzij anders afgesproken. Ook zijn publicaties in tijdschriften/kranten zonder naamsvermelding niet toegestaan.
 • Foto’s mogen niet zonder nadrukkelijke toestemming van Sebastiaan van Stam Fotografie worden ingezonden voor tijdschriften of online competities. Ook dit valt onder commercieel gebruik.
 • Sebastiaan van Stam Fotografie behoudt ten allen tijde het auteursrecht. Elk gebruik van een foto die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de fotograaf – zonder overigens enig recht te verliezen – een vergoeding (van alle directe en indirecte schade, alsmede daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300,-.
 • Het aanpassen van foto’s is niet toegestaan i.v.m. auteursrecht. Andere uitsneden, collage’s en of andere bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan.
 • Voor het gebruik van de foto’s op internet (bijvoorbeeld Facebook, blogs en fora) worden lage resolutie-foto’s met logo van Sebastiaan van Stam Fotografie geleverd. Naamsvermelding is in deze altijd verplicht.
 • Sebastiaan van Stam Fotografie kan gemaakte foto’s gebruiken voor haar online portfolio/website, dan wel andere pagina’s op het web ter promotie. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Bezwaar tegen online gebruik van de foto’s, geef dit dan vooraf expliciet aan.
 • Mocht Sebastiaan van Stam Fotografie foto’s willen gebruiken voor drukwerk (denk hierbij aan visitekaartjes of flyers) dan zal hier altijd vooraf toestemming voor worden gevraagd aan de klant.
 • Door het digitale leveren van bestanden geeft Sebastiaan van Stam Fotografie het drukwerk (deels) uit handen. Afdrukken maken van de foto’s kan in principe overal, maar je kunt het beste je foto’s laten afdrukken bij laboratoria die gaan voor optimale kwaliteit. Het kan namelijk voor komen dat als je zelf elders de foto’s laat afdrukken de kleuren niet helemaal overkomen. Sebastiaan van Stam Fotografie is hier niet aansprakelijk voor.
 • Sebastiaan van Stam Fotografie bewerkt zijn beelden op een gekalibreerd beeldscherm, zodat de kleuren & helderheid goed worden afgestemd. Indien het beeldscherm van de klant niet is gekalibreerd kan deze afwijken op dit beeldscherm. Sebastiaan van Stam Fotografie is hier niet voor verantwoordelijk. Er zal ook geen terugstorting plaatsvinden van de betaling, een nieuw product worden geleverd, dan wel een andere vorm van vergoeding.
 • Geselecteerde & geleverde foto’s worden minimaal 1 en maximaal 2 jaar bewaard. Zorg er altijd voor dat je een backup maakt van je geleverde cd, bijvoorbeeld op je eigen pc of een externe schijf. Sebastiaan van Stam Fotografie is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte bestanden. Tegen betaling kun je wel een kopie opvragen binnen het jaar. Daarna op basis van beschikbaarheid.

Voorwaarden m.b.t. privacy & persoonsgegevens

 • Sebastiaan van Stam Fotografie zal nimmer persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, emailadres) van klanten openbaar maken of doorgeven aan derden.

En verder…

 • Het streven is er om het materiaal binnen de afgesproken termijn (meestal twee weken, trouwerijen 4 weken) af te leveren. Mocht er door redenen als ziekte, technische mankementen, aangekondigde vakanties etc. niet op tijd aangeleverd kunnen worden, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal Sebastiaan van Stam Fotografie deze binnen redelijke termijn oplossen.
 • Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.
 • Sebastiaan van Stam Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan deze zijde of door hen ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot maximaal tweemaal de hoogte van het factuurbedrag.
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sebastiaan van Stam Fotografie partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • De rechter in de vestigingsplaats van Sebastiaan van Stam Fotografie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Niettemin heeft Sebastiaan van Stam Fotografie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.